You are here
Home >
 • admin posted an update 3 days, 7 hours ago

  จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านด่าน ต.ท่าซ่อม อ.หัวไทร

  วันนี้(15 ส.ค.61) นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านด่าน หมู่ที่ 5 ต.ท่าซ่อม อ.หัวไทร เพื่อบูรณาการกลไกประชารัฐลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชา…[Read more]

 • admin posted an update 3 days, 9 hours ago

  จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานศูนย์ประสารงาน อพม. และสมัชชาสวัสดิการสังคม ประจำปี 2561

  วันนี้(15 ส.ค.61) ที่โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานศูนย์ประสานงาน อพม.และสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดนครศรีธร…[Read more]

 • admin posted an update 4 days, 7 hours ago

  จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งเตือนภัยให้ระวังคลื่นลมแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

  นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.) ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม ปริมาณน้ำท่า และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้…[Read more]

 • admin posted an update 4 months, 2 weeks ago

  การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ‘ต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่’

  การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นการเต…[Read more]

 • admin posted an update 4 months, 3 weeks ago

  จังหวัดนครศรีธรรมราช ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันนี้(30 มี.ค.61) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเน…[Read more]

 • admin posted an update 4 months, 3 weeks ago

  ศอ.ปส.นครศรีธรรมราช ติดตามผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำเดือนมีนาคม 2561

  วันนี้(27 มี.ค.61) ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช(ศอ.ปส.จ.นศ.)ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ครั้งที่6/2561) โ…[Read more]

 • admin posted an update 4 months, 3 weeks ago

  ภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนงบซ่อมแซมศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ขณะที่เทศบาลนครฯ พร้อมพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงกับศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง และสวนศรีธรรมาโศกราช

  วันนี้(27 มี.ค.61) ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศาลหลักเมืองนครศ…[Read more]

 • admin posted an update 4 months, 3 weeks ago

  จีนเป็นอีกประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 และเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับไทยอย่างสูง ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยการค้าระหว่างไทยกับจีนได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ยางพารา” ของไทยที่ส่งออกไปยังจีน

  เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการผลิตยางรถยนต์มากที่สุดในโลก ทำให้มีความจำเป็นในก…[Read more]

 • admin posted an update 5 months, 1 week ago

  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
  นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจกำกับและติดตามผลปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธร…[Read more]

 • admin posted an update 5 months, 1 week ago

  คณะเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครศรีธรรมราช

  วันนี้(9 มี.ค.61) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงศ์กิตต์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและคณะ เข้าพบปะและรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง “การบริห…[Read more]

 • admin posted an update 6 months, 3 weeks ago

  28/01/61::อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เขต อ.ปากพนัง
  อ.ท่าศาลา ร่วมสนับสนุนกรณีค้นหาบุคคลสูญหาย พื้นที่ อ.ปากพนัง!!

  เวลา 14.39น. (วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561) ศูนย์วิทยุมูลนิธิประชาร่วมใจ รับแจ้งมีบุคคลสูญหายใต้น้ำ ที่เกิดเหตุริมคลองปากพนัง ใกล้เคียงท่าเรือเมล์ข้ามฝากปากพนังฝั่งตะวันออก ถ.พาณิชสัมพันธ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง…[Read more]

 • admin posted an update 6 months, 3 weeks ago

  มหาวิทยาลัยกวางสี เตรียมตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ตั้งคณะทำงานเพื่อวางกรอบในการส…[Read more]

 • admin‘s profile was updated 7 months, 4 weeks ago

 • admin posted an update 8 months, 3 weeks ago

  ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดแพรคลุมป้ายอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

  วันนี้(27 พ.ย.60) นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิด แพรคลุมป้ายอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์ราชการรองนาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน นายขจรเกียรติ ร…[Read more]

 • admin posted an update 8 months, 4 weeks ago

  พมจ.นครศรีธรรมราช จัดงานสมัชชา สภาประชาชนคนคอน รวมพลคนจิตอาสา ขับเคลื่อนนครศรีฯ อยู่ดีมีสุข

  วันนี้(23 พ.ย.60) ที่หอประชุมโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สมัชชา สภาประชาชนคนคอน รวมพลคนจิตอาสา ขั…[Read more]

 • admin posted an update 8 months, 4 weeks ago

  จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีทอดผ้าป่าและมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

  วันนี้(23 พ.ย.60) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และพิธีมอบเงิ…[Read more]

 • admin posted an update 9 months ago

  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีพ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-27 พ.ย.นี้

  วันนี้(21 พ.ย.60) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนคร…[Read more]

 • admin posted an update 9 months ago

  ยายเล่นมุข อยากกลับบ้านหาเงินกินเหล้า
  ยายจอมเหลี่ยมอ้างสามีไม่มารับนอนรอข้างถนนประชาชนช่วยค่ารถกลับนครปฐม คาดสามีไปมีเมียใหม่ประชาชนใจดีช่วยเงินค่ารถส่งกลับบ้าน จ.นครปฐม จับติดเล่นมุขเดิมตลอดมาหาเงินไปกินเหล้าขาว
  วันที่ 21 พ.ย. 2560เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิใต้เต็กตึ๊ง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เตรียมตัวเตร…[Read more]

 • admin posted an update 9 months ago

  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระยะเริ่มแรก ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่…[Read more]

 • admin posted an update 9 months ago

  พรุ่งนี้ (17 พ.ย.60) ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น.ติดตามรับฟัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา) เข้าร่วมรายการ “สวัสดีเมืองนครฯ” ทาง สวท.นศ. FM.93.5 MHz, AM. 639 KHz, สวท.ทุ่งสง FM.97.0 MHz และวิทยุเครือข่ายที่รับสัญญาณ

 • Load More
Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์