ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เห็นชอบในหลักการใช้ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เห็นชอบในหลักการให้กรมชลประทานใช้ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ ให้กรมชลประทานใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อที่ 2,266 ไร่ โดยให้ ส.ป.ก. เร่งดำเนินการสรุปเสนอองคมนตรี เพื่อจักได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจะให้ ส.ป.ก. ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินโดยสมบูรณ์ เมื่อกรมชลประทานได้เจรจาทำความตกลงให้เกษตรกรยินยอมสละสิทธิ์ในที่ดิน และได้จ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรโดยครบถ้วนทุกรายแล้ว เพื่อจะได้นำเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาอนุญาตตามขั้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาให้คณะทำงานตรวจนับผลอาสิน ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าดำเนินการตรวจนับผลอาสินในแปลงที่ดินของเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน โดยแจ้งให้เกษตรกรทราบก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้งและให้เกิดความเสียหายต่อผลอาสินน้อยที่สุด

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์