ผวจ.นครศรีธรรมราช ระบุยังมีสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่.

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงมาตรการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มุ่งเน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปราม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ค้าและเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยที่ผ่านมาได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งฝ่ายตำรวจ ทหาร พลเรือน ปกครองและอาสาสมัคร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ครอบคลุม 4 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการป้องกันในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการในลักษณะ 360 องศา ,ด้านการปราบปราม มีการกำหนดแผนการปราบปรามโดยการสนธิกำลังระดับท้องที่/อำเภอในทุกฝ่าย ,ด้านการบำบัด โดยให้มองผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วย ที่พร้อมจะได้รับโอกาสในการกลับตัวกลับใจ มาเข้าร่วมบำบัดทั้งในระบบสมัครใจและบังคับบำบัด โดยภายหลังการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเสร็จผู้ผ่านการบำบัดจะได้มีอาชีพติดตัวตามความถนัด และออกมาประกอบสัมมาชีพที่สุจริตเป็นคนดีของสังคม ชุมชนและครอบครัวต่อไป และในด้านการบริหารจัดการ ที่ได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ยังคงมีปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งทุกฝ่ายก็ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไม่ย่อท้อ 

อย่างไรก็ตามจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ที่ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนั้น ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ภายใต้ชื่อ “งานมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๑” ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดและให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดพร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังด้วย

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์