กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งระบบ
วันนี้ (24 พ.ค. 61) ที่โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนภาคราชการและเอกชนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกว่า 1,300 คน
สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งระบบ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มการพัฒนากลไก การพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ของจังหวัด อำเภอ ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายในหัวข้อบริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ ซึ่งมุ่งเน้นการการคิดรอบด้าน ทั้งในส่วนของกรอบแผนระดับต่างๆ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 11+2 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2559-2564) กรอบแนวคิดและกลไกในการกำหนดแนวทางพัฒนาภาค และทิศทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ครอบคลุม 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การบรรยายในหัวข้อ การจัดทำคำของบประมาณ การบริหารงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และการกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาไว้ใน 4 แนวทาง คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์