กยท. เดินหน้าแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

กยท. เดินหน้าแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

วันนี้(22 พ.ค. 61) ที่โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายพยุงศักดิ์ อภิรัตนกุล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยต่อสื่อมวลชนในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบสื่อ” ครั้งที่ 6 ถึงความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางและผู้ประกอบการ ใน 7 โครงการ ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง ,โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแปรรูปยางพาราให้กับสถาบันเกษตรกร ,โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ,โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง หรือยางแห้ง ,โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ,โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต และโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

โดยความคืบหน้าการดำเนินงานทั้ง 7 โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าตามลำดับ โดยเฉพาะในส่วนของ โครงการสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งรับผิดชอบโดยการยางแห่งประเทศไทย ที่มีการอนุมัติวงเงินจำนวน 15,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกำลัง การผลิต และปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตแก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน้ำ โดยถึงขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 29 ราย ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน 16 ราย วงเงิน 8 พัน 8 ร้อย 87 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอีกกว่า 6 พัน100 ล้านบาท การยางแห่งประเทศไทย จึงขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ที่การยางแห่งประเทศไทย ใช้วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวบรวม หรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง ครม. อนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินโครงการถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี และค่าประกันภัย ร้อยละ ๐.๓๖ ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถาบันเกษตรกร ได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว จำนวน 54 สถาบัน วงเงิน 416.40 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 75.70 ล้านบาท

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวเพิ่มเติม ถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนว่า โครงการดังกล่าวเป็นการลดปริมาณผลผลิตยางพาราที่จะเข้าสู่ระบบ เพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเป็นทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ ทดแทนการทำสวนยาง ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดสรรเป้าหมาย จำนวน 12,000 ไร่ โดยเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มี เกษตรกรชาวสวนยาง สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 551 ราย รวมพื้นที่กว่า 3,316 ไร่ มีการอนุมัติให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 494 ราย รวมพื้นที่กว่า 2,945 ไร่
//////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 พฤษภาคม 2561

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์