ปภ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติฯ

ปภ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติฯ

วันนี้(17 พ.ค.61) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอสิชล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ภาคีเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง ของกลุ่มจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ทั้งเพื่อให้ชุมชนและพื้นที่มีความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจสามารถบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด 1 ตำบล 1 ศูนย์จัดการภัยพิบัติและอุบัติภัย โดยการสร้างให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน เตรียมพร้อม และรับมือกับภัยพิบัติของชุมชนได้ในรูปแบบของการการร่วมมือกันทั้งบุคลากร และทรัพยากรที่มีในพื้นที่ ซึ่งการฝึกจัดอบรมจะมีทั้งในส่วนของการให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

โดยในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 6 รุ่นในพื้นที่เป้าหมาย 6 แห่ง ทั่วจังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่เสี่ยงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอสิชล อำเภอพระพรหม อำเภอทุ่งใหญ่ และอำเภอฉวาง
////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 พฤษภาคม 2561

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์