สนช.ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติดตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

สนช.ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติดตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

วันนี้(15 พ.ค.61) ที่โรงเรียนวัดนาวง หมู่ 5 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ประธานคณะอนุกรรมการโครงการไทยนิยมยั่งยืนภาคใต้ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ภายใต้โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมรายงานผลการดำเนินงานในโครงการ

สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ระดับตำบล/ชุมชน จำนวน 17 ทีม ประกอบด้วย ทีมตำบล 13 ทีม และทีมเทศบาล จำนวน 4 ทีม รับผิดชอบการดำเนินงานรวม 115 หมู่บ้าน 63 ชุมชน โดยจากการลงพื้นที่ทำเวทีประชาคมในครั้งที่ 1 สามารถสรุปจำนวนปัญหาความต้องการที่ได้จากการลงพื้นที่ได้ใน 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 134 เรื่อง,ด้านการเกษตร 59 เรื่อง,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33 เรื่อง ,ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 91 เรื่อง ,ด้านสาธารณสุข 14 เรื่อง และด้านความมั่นคง 47 เรื่อง ซึ่งในการลงพื้นที่เพื่อจัดทำเวทีประชาคมในครั้งที่ 2 และ3 หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทำกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถดำเนินการได้เองและร่วมมือกันปฏิบัติในกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่ได้จากเวที 1 ไปร่วมในเวทีที่ 3 เพื่อสร้างการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามจากพบว่าจากการลงพื้นที่ 1-3 จำนวนประชาชนเข้าร่วมประชาคมน้อยลง ทางอำเภอจึงได้เตรียมการจัดกิจกรรมร่วมเพื่อลงพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ ตลาดนัดสินค้าราคาถูก ลดค่าครองชีพ การให้บริการด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ และการจำหน่ายผลผลิตของเกษตร กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ เป็นต้น ส่วนข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พบว่าในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้เข้าดำเนินการลงพื้นที่ในครั้งที่ 3 รวมทั้งสิ้น 1,657 หมู่บ้าน/ชุมชน ครบถ้วน 100% แล้ว และโดยมีตัวเลขผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 152,408 คน
///////////
ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 พฤษภาคม 2561

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์