You are here

ผวจ.นครศรีธรรมราช สั่งการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ไม้ผลที่จะออกสู่ตลาดในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ผวจ.นครศรีธรรมราช สั่งการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ไม้ผลที่จะออกสู่ตลาดในอีก 3 เดือนข้างหน้า

วันนี้(24 เม.ย. 61)ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครั้งที่ 4/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เน้นย้ำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด สร้างรายได้ชดเชยจากราคาพืชเศรษฐกิจที่มีราคาตกต่ำ รวมทั้งการลดรายจ่ายด้านต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี อย่างยิ่งการเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาไม้ผลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากประมาณการของเจ้าหน้าที่ที่คาดว่าอีกประมาณ 3 เดือนข้างหน้าจะมีปริมาณไม้ผลของเกษตรกรออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของทุเรียนและมังคุด โดยปริมาณทุเรียน ซึ่งมีพื้นที่ที่ให้ผลผลิตได้มากถึง 39,635 ไร่ มีประมาณการผลผลิตจำนวน 30,915 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณผลผลิตที่มากกว่าปีการผลิต 2560 ถึง 7,267 ตัน หรือร้อยละ 30.73 และมังคุด ที่มีพื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 83,721 ไร่ มีประมาณการผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 48,642 ตัน มากกว่าการให้ผลผลิตในปี 2560 จำนวน 23,745 ตัน หรือร้อยละ 95.37 เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้สั่งการกำชับให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ แผนการตลาด และการระบายสินค้าเพื่อลดผลกระทบต่อเกษตรกรเจ้าของสวน อย่างไรก็ตามก่อนเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกอบพิธีมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่ 4 ,การมอบประกาศนียบัตร เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ,การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด ,การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ,การมอบเครื่องดนตรีพื้นบ้านแก่ชมรมหนังตะลุง มโนราห์ และเพลงบอก และการมอบเงินสินเชื่อโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 เมษายน 2561

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์