กระทรวงพาณิชย์เปิดตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 4 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

กระทรวงพาณิชย์เปิดตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 4 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล

วันนี้(31 มี.ค.61) เวลา 18.00 น. นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุกิจ ประสพสุข นายกเทศมนตรีตำบลเชียรใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการส่งเสริมตามโครงการตลาดต้องชม ส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ซึ่งต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การกเกษตร และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 10 ประเภท โดยกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบหลักตลาดประชารัฐ 2 ประเภท คือ ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐ Modern Trade สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการค้าภายใน ได้กำหนดเปิดตลาดต้องชมใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 77 แห่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข้งให้แก่ชุมชน โดยเน้นการบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน และช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย และประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้กลไกของตลาดชุมชน แต่ยังคงเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนให้เด่นชัด โดยใช้กลไกตลาดประชารัฐต้องชมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราช มีตลาดประชารัฐทุกประเภทได้เปิดดำเนินการแล้วกว่า 140 แห่ง โดยมีตลาดประชารัฐต้องชม 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดนัดนาวง อ.เมืองนครศรีธรรมราช ตลาดย้อนยุค @ ปากพนัง อ.ปากพนัง และตลาดริมน้ำหัวไทร อ.หัวไทร สำหรับตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ เป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 4 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-21.00 น. มีการเปิดจำหน่ายสินค้า ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง สินค้าโอทอป ของดีเชียรใหญ่ มีร้านค้าที่มาร่วมจำหน่าย จำนวน 178 ราย นอกจากนี้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทางน้ำ ล่องเรือชมทิวทัศน์วิถีชุมชนชาวลุ่มน้ำเชียรใหญ่กับภาคเอกชนอีกด้วย.////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์