กองทัพปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมการณ์รักชาติและหวงแหนแผ่นดินเกิดสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก

ปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมการณ์รักชาติและหวงแหนแผ่นดินเกิดสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตั้งแต่วัยเด็กเยาวชน
ในวันนี้วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ให้กับเยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2561 โดยมี พันโทพงษ์ศักดิ์ ไศลรวม รองผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน


พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานของกองทัพบกพร้อมกันทั่วประเทศทั้งหมด 60 ค่าย มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 6,000 คน ทางมณฑลทหารบกที่ 41 ได้คาดหวังว่าโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้มุ่งหวังต้องการให้เยาวชนที่มาจากสถาบันต่างๆรวมถึงระดับอาชีวศึกษาได้มีความรัก ความสามัคคี และมีความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งทางทหารจะได้มีการฝึกเพื่อสร้างระเบียบวินัย ที่สำคัญคือการสร้างความสื่อสัตย์สุจริตสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เยาวชนในวันนี้ เยาวชนจะต้องมีความเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นตามกฎเกณฑ์ของสังคม ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับเยาวชนอีกด้วย ขอให้นักเรียนมีความตั้งใจในการฝึกอบรมตามที่วิทยากรบรรยาย การฝึกระเบียบวินัยทหารขอให้มีความอดทนอดกลั้นต่อครูฝึกและเพื่อนนักเรียน เยาวชนอย่างพวกเราที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในวันนี้จะได้นำสิ่งที่ดีๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวต่อไป


พันโทพงษ์ศักดิ์ ไศลรวม รองผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า สำหรับโครงการฝึกอบรมครั้งนี้เนื้อหาที่สำคัญจะเน้นให้เด็กมีความรักชาติ เข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย การเสริมสร้างอุดมการณ์ในการหวงแหนรักแผ่นดินเกิด โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้ถ่ายทอดให้เด็กๆได้ดี ส่วนในเรื่องการสร้างระเบียบวินัย การออกกำลังกาย ศิลปะป้องกันตัว ก็จะใช้วิทยากรจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารจะมาเป็นครูฝึกให้ เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชาเยาวชนจะได้ความรู้โดยการลงพื้นที่จริงเพราะด้านหลังศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีพื้นที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ แปลงสาธิตการเกษตร การเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ และให้ความรู้ในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ พิษภัยยาเสพติดให้โทษ


นักเรียนและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ มาจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนท่านครญาณวโรกาสอุทิศ โรงเรียนปากพูน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และเยาวชนจากค่ายวชิราวุธ จำนวน 100 คน

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์