โครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคืบหน้าตามลำดับ

โครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคืบหน้าตามลำดับ ขณะที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วม

วันนี้(13 มี.ค.61) ที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เร่งสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำได้อย่างยั่งยืนทั้งปัญหาน้ำแล้งและอุทกภัย โดยถึงขณะนี้การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 3 โครงการมีความคืบหน้าตามลำดับ ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเข้าใจ รับทราบถึงความจำเป็นและความสำคัญของโครงการ ซึ่งจากนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งเดินหน้าเพื่อสนับสนุนข้อมูล รวมทั้งส่งเสริม สร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนประชาชนผู้ที่เสียสละเพื่อโครงการ ทั้งในส่วนของแนวทางการปรับเปลี่ยนอาชีพ และการสร้างรายได้ อย่างไรก็ตามจากการประชุมครั้งนี้พบว่า อุปสรรคจากการปฏิบัติงานยังปรากฏในหลายประเด็น อาทิ ข้อจำกัดของบุคลากรที่จะออกปฏิบัติงานสำรวจ รังวัดพื้นที่ซึ่งมีจำนวนจำกัด โดยเบื้องต้นทางจังหวัดได้ขอสนับสนุนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติงานเพิ่มเติมแล้ว รวมทั้งปัญหาด้านมวลชนที่พบว่า มีกลุ่มบุคคลจากนอกพื้นที่ได้พยายามเข้ามาแทรกแซง บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความสับสนแก่ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งในที่ประชุมได้สั่งการให้คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจ และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประกอบในการตัดสินใจต่อไป
////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 มีนาคม 2561

 

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์