วิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการศิลปหัตกรรมแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการศิลปหัตกรรมแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้(23 ก.พ.61) นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปหัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์วิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในทุกสาขาวิชา เพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษา เพื่อแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับส่วนราชการ ชุมชน และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการผลิตเครื่องถม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่ายิ่งของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่า ที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แสดงถึงความสามารถของนักเรียนนักศึกษา ในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถที่เป็นผลสำเร็จของการศึกษา อย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังสามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนได้ด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเป็นกำลังใจให้คณะครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ที่เสียสละทุ่มเทในการฝึกฝนจนสามารถพัฒนาทักษะ ความสามารถสัมฤทธิผลในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในวันนี้

นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ เป็นการสรุปงานของทุกแผนกวิชา ซึ่งวิทยาลัยจัดเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานสู่สายสาธารณชน กิจกรรมการจัดประกวดและแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ในรายวิชาโครงการของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมงานนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย..////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์