สำนักงาน ป.ป.ช.นครศรีธรรมราช เร่งขับเคลื่อนให้ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 )

สำนักงาน ป.ป.ช.นครศรีธรรมราช เร่งขับเคลื่อนให้ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 )

วันนี้(3 พ.ค.60) ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจิรทีปต์ โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอรุณ พุมเพรา ประธานกรรมการ ป.ป.จ.นครศรีธรรมราช และกรรมการ ป.ป.จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และคณะทำงานส่งเสริมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ และความคิดเห็นในการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตแก่ อปท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายจิรทีปต์ โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 – 2564 มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้ประเทศชาติมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อปท.แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ง อปท.ทุกแห่งต้องจัดทำแผนป้องกันการทุจริตแล้วส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อส่งต่อไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลางต่อไป ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชในห้วงวันที่ 15-16 พฤษภาคมนี้ ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือเชิญประชุม จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแล้ว จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหาร อปท.ให้ส่งปลัด อปท.หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดแผนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย..///////////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์