หนังสือคัดค้านเรียกร้องของชาวบ้านวังหีบ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ที่ อปขว. พิเศษ1 / 2559

วันที่ 17 ธันวาคม 2559

เรื่อง คัดค้านโครงการวังหีบ(เขื่อนวังหีบ)

เรียน พี่น้องประชาชนชาวทุ่งสง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย

.

ตามที่ กรมชลประทานได้จัดทำโครงการวังหีบหรือโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดกลางเพื่อกั้นลำน้ำคลองวังหีบในพื้นที่ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น   ทางกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขาเหมน-วังหีบ เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดทุ่งสง-นครศรีธรรมราช        ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนวังหีบและได้รับผลกระทบรุนแรงจากโครงการวังหีบ  ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านโครงการวังหีบด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

.

ข้อ1. โครงการวังหีบ   เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจจะก่อผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  การศึกษาและประเมินผลกระทบเฉพาะในประเด็นสิ่งแวดล้อมหรือ EIA    จึงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการ      กรมชลประทานควรศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพหรือ EHIA    เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดต่อชุมชนและประเทศชาติ      และไม่สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ชุมชนในพื้นที่ก่อสร้างและประชาชนในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.

ข้อ2. โครงการวังหีบก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงรุนแรงที่อาจจะเป็นสาเหตุให้โครงสร้างตัวเขื่อนเสียหายและพังลงมาได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนในอำเภอทุ่งสง

(1) โครงการอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงหลุมยุบ (กรมทรัพยากรธรณี)

(2) โครงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม (กรมทรัพยากรธรณี)

(3) โครงการอยู่ใกล้บ่อน้ำพุร้อนหรือแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหว

(4) โครงการอยู่ใกล้เหมืองแร่ที่มีการระเบิดหินทุกวัน มีความเสี่ยงการสั่นไหว

.

ข้อ3. โครงการวังหีบจะทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำ    และพื้นที่ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมเขาเหมนและเขาวังหีบ    ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย หากเกิดความเสียหายไปก็จะไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมามีศักยภาพได้เหมือนเดิม

.

ข้อ4. โครงการวังหีบได้ละเมิดสิทธิชุมชน       และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนวังหีบและประชาชนในอำเภอทุ่งสงที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง  เนื่องจากประชาชนได้เข้ามาอยู่อาศัยปลูกสร้างบ้านเรือน     ประกอบอาชีพและสร้างประเพณีวัฒนธรรมด้วยความสุจริตและชอบด้วยกฎหมายมาหลายชั่วอายุคน       แต่โครงการจะทำลายทุกอย่างที่ชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันสร้างและปกป้องรักษาสืบทอดกันมา   ประชาชนไม่ได้รับการดูแล เยียวยาและชดเชยเรื่องที่อยู่อาศัย อาชีพและอื่น ๆตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

.

ข้อ5. โครงการวังหีบไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน       การใช้งบประมาณแผ่นดินกว่า 1,600 ล้านบาทหรือมากกว่านี้จะไม่ก่อเกิดประโยชน์    เพราะโครงการไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการได้จริง คือ

(1) อำเภอทุ่งสงและนาบอนเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรมตามนโยบายและกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ใช่พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมตามวัตถุประสงค์  จึงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้น

(2) อำเภอทุ่งสงไม่ได้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค   จึงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้น

(3) สำนักงานประปาทุ่งสงมีแหล่งน้ำดิบที่บรรจุน้ำได้เพียงพอสำหรับการทำน้ำประปา   ขาดแต่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  จึงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้น

(4) พื้นที่ป่าต้นน้ำเขาเหมน-วังหีบมีความอุดมสมบูรณ์   และมีศักยภาพเพียงพอต่อการรักษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำ จึงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้น

(5) น้ำจากคลองวังหีบไม่ได้ไหลเข้าตัวอำเภอทุ่งสง   จึงไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนวังหีบเพื่อแก้ ปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงและพื้นที่ใกล้เคียง

.

ข้อ6. โครงการวังหีบได้สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกับชุมชน     ชุมชนไม่สามารถสร้างความรักสามัคคีและความเข้มแข็งได้เหมือนกับอดีตก่อนที่โครงการได้เข้ามาในพื้นที่

.

ข้อ7. โครงการวังหีบไม่ได้ดำเนินงานตามกระบวนกฎหมายที่ถูกต้อง   ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงจากทุกภาคส่วนและขาดความชอบธรรม มีความเสี่ยงเรื่องทุจริต         ซึ่งจะสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับประเทศชาติและชุมชน โครงการจะไม่ก่อเกิดประโยชน์ใด ๆนอกจากจะสร้างความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไข

.

กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขาเหมน-วังหีบ    เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดทุ่งสง-นครศรีธรรมราช   ขอให้พี่น้องชาวทุ่งสง นครศรีธรรมราชได้โปรดร่วมคัดค้านโครงการวังหีบ   เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และหยุดความเสี่ยงจากหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นจากเขื่อนวังหีบ

.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.

ขอแสดงความนับถือ

ชาตรี  ผาสุข

ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขาเหมน-วังหีบ

เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดทุ่งสง นครศรีธรรมราช

.

 

ฝ่ายประสานงานโครงการฯ

โทรศัพท์ ๐๘-๑๕๗๒-๙๘๑๔  และ

โทรศัพท์ ๐๘-๐๘๙๒-๒๕๐๗

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์