คณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง เห็นชอบร่างแผนฯปี 2560 – 2564 รวม 4 ยุทธศาสตร์ 13 ตัวชี้วัด

คณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง เห็นชอบร่างแผนฯปี 2560 – 2564 รวม 4 ยุทธศาสตร์ 13 ตัวชี้วัด

วันนี้(3 มี.ค.59) ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 2/2559 โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี 2560 – 2564 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ 13 ตัวชี้วัด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพนิเวศของลุ่มน้ำปากพนังให้คืนความอุดมสมบูรณ์ สมดุลอย่างเป็นระบบ จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 5,500 ไร่ จำนวนพื้นที่ป่าพรุที่ถูกไฟป่าลดน้อยลง 1,000 ไร่ต่อปี พื้นที่ชายฝั่งได้รับการป้องกันและฟื้นฟูจากการกัดเซาะชายฝั่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำในลุ่มน้ำอย่างบูรณาการอนุรักษ์และยั่งยืน ได้แก่ พื้นที่ดินเปรี้ยว-ดินกรด ได้รับการฟื้นฟูสภาพดินและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 36,250 ไร่ พื้นที่นาข้าวและนาร้าง ได้รับการฟื้นฟูสภาพดินและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 25,500 ไร่ น้ำบริโภคของประชาชนมีผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ด้านแบคทีเรีย ร้อยละ 28 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุม ป้องกันมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ำ ได้แก่ แม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำน้ำผิวดินประเภทที่ 3 หรือพอใช้ แหล่งน้ำที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการทับถมของตะกอนและกำจัดวัชพืช จำนวน 556 สาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย มีการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 10 แห่ง ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อบริหารจัดการแผนบูรณาการเชิงรุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการกำจัดวัชพืช และขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ 30 แห่ง ชุมชนตัวอย่างความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(การดูแลรักษาป่าต้นน้ำ การดูแลรักษาแหล่งน้ำ การกำจัดวัชพืช การลดคัดแยกขยะ) 20 ชุมชนตัวอย่าง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม-ปิด-เปิดประตูระบายน้ำภายใต้คณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) และมีกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงแก้ไขข้อความรายละเอียดตัวชี้วัดบางตัวและตัวเลขเป้าหมายให้เป็นจริงมากที่สุด โดยประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า หลังจากคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี 2560 – 2564 แล้ว ทางฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้กำหนดจัดให้มีเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนร่วมกับคณะอนุกรรมการฯพัฒนาอาชีพ ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนำแผนไปแปลงสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป..///////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์