เที่ยวเขา

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลือกบ้านพรหมโลกหมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปี 2559 พร้อมเปิดตัวด้วยการจัดงานลานวัฒนธรรมถิ่นใต้ 25 มิถุนายน 2559

(22 มิ.ย.) นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกและส่งเสริมสนับสนุนชุมชนที่มีวิถีชีวิตและมรดกภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ส่งเสริมสร้างความภาคภูมิใจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร่วมเป็นช่องทางการสร้างรายได้และขยายโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศต่อไป 

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพรหมโลกหมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2559 ซึ่งชุมชนแห่งนี้ ได้ดำเนินการกิจกรรมที่สำคัญ คือ การสืบค้นทำความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชน การสืบสานถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ และการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ดังนั้ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพรหมโลกหมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี ได้กว้างขวางมากขึ้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนดำเนินงานตามโครงการสืบค้น สืบสาน สืบทอด สร้างคุณค่าวัฒนธรรมพื้นถิ่นตำบลพรหมโลกประจำปี 2559 โดยได้กำหนดเปิดตัวชุมชนด้วยการจัดงาน “ลานวัฒนธรรมถิ่นถิ่นใต้ที่พรหมโลก” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ ลานกิจกรรมฝายน้ำล้นพรุชนใต้(วังปลาแงะ) หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการสร้างคุณค่าวัฒนธรรมพื้นถิ่นตำบลพรหมโลก สาธิตวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นถิ่นพรหมโลก และชมเส้นทางการท่องเที่ยวพรหมโลก การแสดงเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง เช่น การแสดงมโนราห์ การแสดงของนักเรียน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “ลานวัฒนธรรมถิ่นใต้ที่พรหมโลก” ตามโครงการสืบค้นสืบสานสืบทอดสร้างคุณค่าวัฒนธรรมพื้นถิ่นตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 โดยพร้อมเพียงกัน.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช
22 มิ.ย. 2559